Regulamin serwisu internetowego e-kilometrowka.pl

1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu e-kilometrowka.pl prowadzonego przez takeID Patryk Sagan z siedzibą w Kielnie, z adresem ul. Jeziorna 32, 84-208 Kielno, NIP: 5882247715, REGON: 221021005.

2. Wyjaśnienie terminów

Użyte terminy oznaczają:
 • Usługa - w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługi dzielimy na:
 • - Usługi Informacyjne, które polegają na udostępnianiu informacji;
 • - Usługi Informatyczne, które polegają na udostępnianiu, do użytku, Aplikacji;
 • Użytkownik - osoba zlecająca Usługodawcy świadczenie Usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://e-kilometrowka.pl/rejestracja-w-serwisie - korzysta z Aplikacji, po zalogowaniu;
 • Odwiedzający - osoba niezarejestrowana w Serwisie, która odwiedziła stronę https://e-kilometrowka.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami;
 • Aplikacja - aplikacja internetowa lub mobilna przeznaczona do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - dostępna po zalogowaniu w Serwisie lub w stosownym programie na urządzenia iOS lub Android;
 • Serwis - strona https://e-kilometrowka.pl wraz z podstronami, służąca do korzystania z Aplikacji;
 • Usługodawca - takeID Patryk Sagan z siedzibą w Kielnie, z adresem ul. Jeziorna 32, 84-208 Kielno, o numerze NIP: 5882247715, REGON: 221021005. Jest to podmiot prowadzący Serwis, Aplikację i Program Partnerski;
 • Regulamin - niniejszy dokument;
 • Cennik - wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z Aplikacji - składa się z wykazu Opcji Zakupowych;
 • Opcja Zakupowa - dostępna w cenniku cena wraz z ilością odpowiadających jej miesięcy Okresu Abonamentowego;
 • Okres Abonamentowy - okres czasu, w którym Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji. Wymaga uiszczenia opłaty według Cennika;
 • Partner - osoba zarejestrowana w Programie Partnerskim Serwisu;
 • Program Partnerski - współpraca przy pomocy Panelu Partnera pomiędzy Usługodawcą a Partnerem, polegająca na wypłacaniu Wynagrodzenia za zakupione Opcje Zakupowe Użytkowników, których pozyskał Partner;
 • Wynagrodzenie - środki pieniężne należne Partnerowi;
 • Cookie - niewielki plik zapisywany na dysku Odwiedzającego;
 • Link Partnerski - link zawierający unikalny identyfikator Partnera - prowadzi do Serwisu i powoduje zainstalowanie Cookie na komputerze Odwiedzającego;
 • Panel Partnera - strona https://e-kilometrowka.pl/partnerzy, wraz z podstronami dostępnymi po zalogowaniu jako Partner - zawiera narzędzia do zarządzania kontem Partnera.

3. Warunki umowy o świadczenie Usług

 • Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje zawarta w momencie wejścia na stronę Serwisu.
 • Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta w momencie zarejestrowania się w Serwisie. Wstępnie jest ona zawierana na czas określony, który wynosi 90 dni. Okres ten podlega stosownemu wydłużeniu, w przypadku, kiedy Użytkownik przedłuży abonament za korzystanie z Aplikacji.
 • Warunkiem do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Użytkownika, Odwiedzającego lub Partnera jest zaakceptowanie przez niego Regulaminu (bez żadnych uwag).
 •  Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze strony Serwisu. 
 •  Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje rozwiązana w momencie usunięcia konta Użytkownika. Usunięcie konta może być wykonane przez Użytkownika samodzielnie w panelu Aplikacji lub poprzez wyraźną prośbę skierowaną do Usługodawcy. 

4. Faktury w formie elektronicznej

 • Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej. Faktury są udostępniane w Aplikacji po zalogowaniu. Użytkownik na podany przez niego adres e-mail otrzyma informacje o dostępnej do pobrania fakturze VAT.

5. Zamawianie i świadczenie Usług

 • Usługodawca ustala, że pierwszych 90 (dziewięćdziesiąt) dni korzystania z Aplikacji objętych jest darmowym okresem użytkowania. Za ten okres nie jest pobierana żadna opłata.
 • Po zakończeniu darmowego okresu użytkowania, o którym mowa w punkcie wyżej, Użytkownik, chcąc dalej korzystać z Aplikacji, zobowiązany jest uiścić opłatę według obowiązującego Cennika. Cena za jeden miesiąc uzależniona jest od ilości miesięcy za jakie Użytkownik jest skłonny zapłacić jednorazowo. W przeciwnym wypadku Użytkownik traci możliwość korzystania z funkcjonalności Aplikacji.
 • Użytkownik, chcąc przedłużyć Okres Abonamentowy, wybiera jedną z dostępnych Opcji Zakupowych na stronie https://e-kilometrowka.pl/settings. Następnie Użytkownik dokonuje płatności poprzez bezpieczny system Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. Po zaksięgowaniu płatności Usługodawca automatycznie przedłuża Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji o stosowną ilość miesięcy, w zależności od wybranej i opłaconej przez Użytkownika Opcji Zakupowej. Usługodawca udostępnia stosowną fakturę VAT w formie elektronicznej w Aplikacji. Informacja o dostępnej do pobrania fakturze VAT przesyłana jest Użytkownikowi e-mailem na adres zdefiniowany przez niego podczas procesu rejestracji. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej.
 • W przypadku gdy Okres Abonamentowy dobiegnie końca, Użytkownik może:
  • - przedłużyć Okres Abonamentowy, wybierając jedną z dostępnych Opcji Zakupowych.
  • - zrezygnować z przedłużenia Okresu Abonamentowego, co wiąże się z utratą możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji. W każdym momencie Użytkownik może zalogować się do Aplikacji, aby przedłużyć Okres Abonamentowy, co będzie skutkowało przywróceniem Użytkownikowi wszystkich funkcjonalności Aplikacji.
  • Każdorazowe kolejne przedłużenie Okresu Abonamentowego wydłuża jego czas o wartość zdefiniowaną przy wybranej Opcji Zakupowej.
  •  Po rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Aplikacji na 90 (dziewięćdziesiąt) dni w ramach darmowego okresu użytkowania - w związku z tym nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia. Użytkownik ma jednak prawo do rezygnacji w dowolnym momencie darmowego okresu użytkowania (okres testowy), bez konieczności uiszczania opłaty za Usługę. 

6. Ogólne warunki korzystania z Serwisu i Aplikacji

 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji konta w Serwisie jak i aktualizacji tych danych.
 • Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku naruszenia powyższego obowiązku.
 • W przypadku wykupu Okresu Abonamentowego, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych do faktury, która zostanie na te dane wystawiona.
 • Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku naruszenia powyższego obowiązku.
 • Zarówno Odwiedzający jak i Użytkownik zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za poprawność danych i treści, które są przez niego wprowadzane do Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych niezbędnych do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 • Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania (pozbawienia dostępu do Aplikacji) konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu, gdy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy, Serwisu bądź Aplikacji lub gdy działania Użytkownika zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji, bądź naruszają szeroko pojęte bezpieczeństwo informatyczne Serwisu czy też Aplikacji.
 • W przypadku wskazanym w punkcie powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił.
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu i Aplikacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go użytkującej.
 • Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy też rzetelność danych wprowadzanych przez Użytkownika do Aplikacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług w przypadku modernizacji technicznej, aktualizacji, bądź awarii Serwisu bądź Aplikacji. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z zaprzestaniem świadczenia usług.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam bądź materiałów promocyjnych rozsyłanych Użytkownikom lub umieszczanych w Serwisie i Aplikacji, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych innym podmiotom.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów promocyjnych, bądź reklam rozsyłanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego funkcjonowania sprzętu bądź oprogramowania Użytkownika lub Odwiedzającego.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udostępnienia przez Użytkownika danych dostępowych do Aplikacji na rzecz osób trzecich.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Aplikacji lub Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z Aplikacji lub Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź Odwiedzającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 • Adres e-mail może być przypisany tylko do jednego konta Użytkownika.

7. Ogólne warunki współpracy w ramach Programu Partnerskiego

 • Uczestnictwo w Programie Partnerskim odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Celem Programu Partnerskiego jest zwiększenie ilości Użytkowników Serwisu.
 • Przedmiotem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie nowych Użytkowników poprzez Linki Partnerskie.
 • Odwiedzającemu, przechodzącemu do Serwisu poprzez Link Partnerski, instalowany jest plik Cookie z unikalnym identyfikatorem Partnera. Cookie jest ważne przez jeden rok od pierwszego kliknięcia w Link Partnerski. Użytkownik jest przypisany do Partnera, jeśli dokona rejestracji w obrębie daty ważności Cookie.
 • Partner otrzymuje Wynagrodzenie w wysokości 50% każdej subskrypcji wykupionej przez Użytkownika pozyskanego przy pomocy Linku Partnerskiego.
 • Minimalna kwota wypłaty należnego Wynagrodzenia to 100 zł.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe umieszczenie Linku Partnerskiego przez Partnera. Dotyczy to zarówno ingerencji w strukturę Linku Partnerskiego, jak i wybór lokacji do jego umieszczania.
 • Partner zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji konta w Programie Partnerskim, jak i aktualizacji tych danych.
 • Partner ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku naruszenia powyższego obowiązku.
 • Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania konta Partnera w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy Partner wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu, gdy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy, Serwisu, Aplikacji bądź Panelu Partnera lub gdy działania Partnera zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, Aplikacji bądź Panelu Partnera, bądź naruszają szeroko pojęte bezpieczeństwo informatyczne Serwisu, Aplikacji czy też Panelu Partnera.
 • W przypadku wskazanym w punkcie powyżej, Partnerowi nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia, które zostało zgromadzone na jego koncie, a nie zostało jeszcze wypłacone.
 • Usługodawca zastrzega, że współpraca w ramach Programu Partnerskiego odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Partnera.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług w przypadku modernizacji technicznej, aktualizacji, bądź awarii Serwisu, Aplikacji lub Panelu Partnera. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z zaprzestaniem świadczenia usług.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam bądź materiałów promocyjnych rozsyłanych Użytkownikom lub umieszczanych w Serwisie, Aplikacji i Panelu Partnera, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych innym podmiotom.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów promocyjnych, bądź reklam rozsyłanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego funkcjonowania sprzętu bądź oprogramowania Partnera.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udostępnienia przez Partnera danych dostępowych do Panelu Partnera na rzecz osób trzecich.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Panelu Partnera.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z Panelu Partnera.
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Panelu Partnera przez Partnera w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 • Adres e-mail może być przypisany tylko do jednego konta Partnera.

8. Reklamacje

 • Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik lub Partner winien zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na podstronie https://e-kilometrowka.pl/kontakt
 • Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba że do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie dostarczenie przez Użytkownika lub Partnera dodatkowych informacji.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, który Użytkownik lub Partner podał w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Ochrona praw autorskich

 • W rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, treści (wraz z układem) udostępniane w Serwisie, Aplikacji i Panelu Partnera stanowią utwory i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa.
 • Z ochrony wymienionej w powyższym punkcie korzystają również wszelkie inne elementy w Serwisie, Aplikacji i Panelu Partnera, takie jak m.in. teksty, multimedia, znaki towarowe.
 • Korzystanie z Serwisu, Aplikacji lub Panelu Partnera przez Użytkownika, Odwiedzającego bądź Partnera nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do utworów.
 • Zabronione jest kopiowanie bądź modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu, Aplikacji lub Panelu Partnera w całości lub części. Zabronione jest również modyfikowanie lub wykorzystywanie jakiejkolwiek części Serwisu, Aplikacji lub Panelu Partnera w sposób inny niż określony w Regulaminie. Jakiekolwiek modyfikacje bądź wykorzystanie części Serwisu, Aplikacji lub Panelu Partnera wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

10. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma takeID Patryk Sagan z siedzibą przy ul. Jeziornej 32 w Kielnie.
 • Dane osobowe podawane przez Użytkownika, Odwiedzającego lub Partnera w trakcie Rejestracji oraz w Aplikacji i Panelu Partnera są wykorzystywane do celów księgowych, do celów prawidłowego świadczenia Usługi, do kontaktowania się z Użytkownikiem, Odwiedzającym lub Partnerem w ramach obsługi Serwisu, Aplikacji i Panelu Partnera oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres e-mail wiadomości dotyczących marketingu własnych produktów i usług.
 • Użytkownik powierza do przetwarzania Usługodawcy dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji lub Panelu Partnera z prawem dalszego przetwarzania tych danych w celu świadczenia Usługi.
 • Usługodawca ma prawo do opublikowania opinii na temat Serwisu, Aplikacji lub Panelu Partnera, która to opinia została przesłana Usługodawcy przez Użytkownika, Odwiedzającego lub Partnera (jeżeli ten uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia). Usługodawca może taką opinię publikować w Serwisie, Aplikacji, bądź na innych, partnerskich serwisach, stronach internetowych. Działanie takie ma na celu promocję marki e-kilometrowka.pl.
 • Użytkownik lub Partner ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich edycję i żądanie zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy Użytkownik lub Partner zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, żądanie takie jest równoważne oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej. W takim przypadku Użytkownik lub Partner ma prawo żądać usunięcia wszystkich swoich danych wprowadzonych do Aplikacji lub Panelu Partnera w trakcie trwania umowy.
 • Użytkownik lub Partner przez zaznaczenie pola dotyczącego akceptacji niniejszego regulaminu, znajdującego się pod formularzem rejestracyjnym, oświadcza tym samym, że został poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest takeID Patryk Sagan z siedzibą przy ul. Jeziornej 32 w Kielnie. 
 • Użytkownik lub Partner musi wyrazić zgodę na przetwarzanie przez takeID Patryk Sagan swoich danych osobowych, teraz i w przyszłości zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizowania usług oferowanych przez aplikację e-kilometrowka.pl. Jest to równoznaczne z otrzymywaniem informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422), pochodzących od Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Powyższa zgoda może zostać przez Użytkownika lub Partnera odwołana poprzez kontakt z Usługodawcą lub poprzez samodzielne usunięcie konta.
 • Na wyraźne żądanie Użytkownika lub Partnera Usługodawca usunie wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji lub Panelu Partnera przez Użytkownika lub Partnera w trakcie trwania umowy.
 • Użytkownik lub Partner ma możliwość samodzielnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu i Aplikacji. Taką operację można wykonać w ustawieniach konta, ale będzie to jednoznaczne z usunięciem konta, gdyż bez przetwarzania danych nie będzie możliwe dalsze świadczenie Usługi.
 • Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkownika lub Partnera wprowadzone przez niego do Aplikacji lub Panelu Partnera były należycie chronione.
11. Polityka prywatności
 • W ramach świadczenia Usług, Usługodawca bądź wszelkie podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania danych (niebędących danymi osobowymi) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług.
 • Usługodawca używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich wiadomości tekstowych na komputerze Użytkownika, Odwiedzającego lub Partnera, umożliwia jego identyfikację i zalogowanie, oraz inne działania optymalizujące Serwis, Aplikację i Panel Partnera. Więcej informacji o stosowanych mechanizmach cookies znajduje się na dedykowanej podstronie: https://e-kilometrowka.pl/cookies
 • Usługodawca oświadcza, iż posiada procedury zbierania i przetwarzania danych o Użytkownikach, Odwiedzających lub Partnerach. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje te dane wyłącznie na swoje własne potrzeby, a udostępnianie ich osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w celu świadczenia Usług, jednak w tym ostatnim przypadku jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika, Odwiedzającego lub Partnera.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania, publikowania i udostępniania osobom trzecim wszelkich statystyk dotyczących Użytkowników, Odwiedzających lub Partnerów, a nie ujawniających ich danych osobowych. Działanie takie ma na celu promocję marki e-kilometrowka.pl, a także budowanie relacji biznesowych.

12. Postanowienia końcowe

 • Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna i może zostać w każdej chwili wydrukowana bądź zapisana na nośniku danych.
 • Wszystkie ceny podane w Aplikacji, Serwisie i Panelu Partnera są cenami netto, chyba, że wskazano inaczej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach Serwisu, Aplikacji i Panelu Partnera Usługodawcy.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowej wersji Regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie. Nowa wersja Cennika zostanie udostępniona na stronach Serwisu i Aplikacji Usługodawcy. Zmiany Cennika nie wpływają na świadczenie Usług już opłaconych.
 • Zmiany Cennika wchodzą w życie z datą publikacji nowej wersji Cennika.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
 • Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczenia Usług będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem: 2023-03-03